Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego

  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego

  ma za zadanie zapewnienie dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych, religijnych i bytowych.

   

  Przebywające w placówce dzieci mają zapewniony dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz w miarę potrzeb – działania terapeutyczne, wyrównawcze i kompensacyjne.

  Placówka ponadto umożliwia kontakt dzieci z rodzicami - w sytuacji gdy kontakt ten nie jest zakazany przez Sąd.

   

  Placówka podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub - w sytuacji gdy powrót ten nie jest możliwy – zapewnienie opieki w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. Ponadto poprzez program realizowany w placówce, dzieci są przygotowywane do samodzielnego funkcjonowania w życiu po opuszczeniu placówki.

   

  Zadanie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Placówka prowadzona jest na zlecenie MOPS Kraków.

   

  Działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjneg finansowana jest ze środków Miasta Krakowa.