Status

  Statut Stowarzyszenia

   

   

   

  Rozdział I – Postanowienia Ogólne.

  Nazwa, Teren Działania, Siedziba, Charakter Prawny.

   

   

  • 1

   

  Stowarzyszenie nosi nazwę: Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży „Nowa Droga” zwane dalej Stowarzyszeniem i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

   

  • 2

   

  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  • 3

   

  Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

   

  • 4

   

  1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie działa na postawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „O działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie ”/Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian./i ustawy z dnia7 kwietnia 1989r „Prawo o Stowarzyszeniach”/Dz. U. z 1989 r nr 20 poz. 104 z późn. zm/. oraz na podstawie powyższego Statutu.

   

  • 5

   

  Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

   

  • 6

   

  1. Walne Zgromadzenia może powoływać Komisje i Kluby.
  2. w skład Komisji wchodzą Członkowie Stowarzyszenia. Komisje będą działały wewnątrz Stowarzyszenia; mogą być powołane w celu realizacji poszczególnych programów statutowych Stowarzyszenia.
  3. W skład Klubów mogą wchodzić także osoby inne niż Członkowie Stowarzyszenia. Kluby mogą być powoływane m. in. w celu prowadzenia zajęć rekreacyjnych, zawodów sportowych i innych imprez oświatowych.

   

  • 7

   

  1. Stowarzyszenie posługuje się:

      – nazwą Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży „Nowa Droga”

  -  logo  / w załączeniu/

  1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu Członków oraz społecznej pracy działaczy. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz inne osoby na innej podstawie prawnej.

   

   

  1. Cel i Środki Działania

   

   

  • 8

   

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  2. Opracowywanie i wdrażanie /realizacja/ programów pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie
  3. Działalność diagnostyczno-terapeutyczna
  4. Praca z rodzinami wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się oddziaływaniem na młodzież /Urząd Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki, MOPS, Policja, Sądy, Kuratorzy, Służba Zdrowia, Szkolnictwo,/
  6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zewnętrznym.
  7. Promowanie zdrowego trybu życia.
  8. wspomaganie procesu usamodzielnienia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

   

  • 9

   

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie ośrodków opieki nad młodzieżą, w szczególności młodzieżą niedostosowaną społecznie /placówki opieki całodobowej, szkoły, świetlice środowiskowe, kluby zainteresowań/.
  2. Pracę wychowawczą, socjoterapeutyczną, resocjalizacyjną z młodzieżą.
  3. Organizowanie wyjazdów o charakterze terapeutycznym, sportowym, rekreacyjnym dla młodzieży zagrożonej środowiskowo.
  4. Usługi diagnostyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  5. Prowadzenie poradnictwa socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego w środowisku.
  6. Udzielanie pomocy terapeutycznej rodzinom.
  7. Prowadzenie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny.
  8. Prowadzenie pracy następczej w formie wsparcia i pomocy rodzinom i podopiecznym w kwestii usamodzielnienia się i wchodzenia w dorosłe życie.
  9. Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie patologii społecznej/ uzależnienia, przestępczość, przemoc, nie realizowanie obowiązku szkolnego/.
  10. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz praca nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych w sferze psychicznej, somatycznej dzieci i młodzieży.
  11. Prowadzenie stałych, cyklicznych spotkań z pracownikami poszczególnych instytucji w celu wspólnego ustalania i realizowania działań w stosunku do konkretnych problemów.
  12. Prowadzenia imprez, rajdów, zajęć sportowych itp. z udziałem dzieci i młodzieży z placówek o podobnym profilu oraz pochodzących z podobnego środowiska.
  13. Działalność szkoleniową dla Członków Stowarzyszenia.

   

   

   

  • 10

   

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Członków Zwyczajnych,
  2. Członków Wspierających,

   

   

  • 11

   

  v

  1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zgłosiła akces do Stowarzyszenia w formie pisemnej i została przyjęta.
  2. Przyjmowanie Członków do Stowarzyszenia leży w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

   

  • 12

   

  Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

  1. Czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania.
  2. Brania udziału w pracach, szkoleniach i imprezach oraz korzystania ze wszystkich pomieszczeń, sprzętów i urządzeń należących do Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia.
  3. Wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia.
  4. Otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych.
  5. Używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw Stowarzyszenia w imprezach i zawodach.
  6. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze Statutu, Uchwał i działalności Stowarzyszenia.

   

  • 13

   

  Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy:

  1. Przestrzeganie przepisów Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. Branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia.

   

   

  • 14

   

  1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje poparcie na rzecz Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.

   

   

  • 15

   

  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   • dobrowolnego wystąpienia Członka, zgłoszonego na piśmie,
   • wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia,
   • utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego Stowarzyszenia,
   • uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
   • zaleganie z opłatą trzech kolejnych składek członkowskich,
   • śmierci Członka Stowarzyszenia,
  2. Decyzję o wykluczeniu Członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia a od jego decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14dni od dnia doręczenia decyzji.

   

   

   

  IV Władze Stowarzyszenia

   

   

  • 16

   

  Władzami Stowarzyszenia są;

  1. Walne Zgromadzenie członków.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Sąd Koleżeński.

   

   

  • 17

   

  1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia trwa 2 lata.
  2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.

   

  • 18

   

  1. Najwyższą władza stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
  2. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą wszyscy Członkowie Stowarzyszenia oraz mogą uczestniczyć – z głosem doradczym- zaproszeni goście.
  3. Walne Zgromadzenia Członków są Zwyczajne i Nadzwyczajne.
  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym. Zarząd następnie powiadamia o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich Członków listami polecającymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane jest przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie przynajmniej ¼ Członków Stowarzyszenia i powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty takiego żądania.
  6. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli:
   • Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 20.4;
   • Zarząd nie zwoła go pomimo przedłożenia żądania, o którym mowa w § 20.5 i upływu terminu tam określonego.
  7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  8. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  10. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  11. Udzielanie Zarządowi absolutorium za ubiegły rok.
  12. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  13. Uchwalanie zmian Statutu.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenia.
  15. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia.
  16. Powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń
  17. Rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
  18. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej polowy Członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków posiadających prawo do głosowania.
  19. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów ponad połowy Członków Stowarzyszenia posiadających prawo do głosowania;
   • odwołanie Prezesa Zarządu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad polowy Członków Stowarzyszenia posiadających prawo wyborcze.
  20. Każdemu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

   

   

  • 19

   

  1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, będących Członkami Stowarzyszenia posiadających prawo wyborcze.
  2. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Zarząd składa się z Prezesa, vice Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i od 1 do 3 innych członków Zarządu, wybieranych spośród siebie przez Zarząd.
  4. Do kompetencji Zarządu należy;

   

  1/ Przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji  o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia.

  2/ Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

  3/ Kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.

  4/ Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

   

  1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes i vice Prezes Zarządu – jednoosobowo. Do reprezentowania Stowarzyszenia w pozostałych sprawach uprawnieni są albo;

   

  • Prezes i vice Prezes Zarządu – jednoosobowo albo
  • Dwóch pozostałych Członków Zarządu działających wspólnie.

   

  1. Decyzje Zarządu zapadają w formie Uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy Członków. W przypadku równej ilości głosów – decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

   

  • 20

   

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne zgromadzenie spośród Członków Stowarzyszenia posiadających prawo wyborcze. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego ani pozostawać z ich Członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, vice Przewodniczącego i od 1 do 3 członków, których Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy;

   

  1/. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

  2/. Składanie wniosków o przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.

  3/. Występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz prawo zwołania Walnego Zgromadzenia- jeśli nie uczyni tego Zarząd na przewidzianych w Statucie zasadach.

  4/. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
  2. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy Członków. W przypadku równej ilości głosów- decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji
  3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia przynajmniej raz na 12 miesięcy.
  • 21

   

  1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 Członków Stowarzyszenia, nie będących Członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
  2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku Członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego Członków, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
  3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i rozpatruje jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
  4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia.
  5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia wniesione za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia.
  6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie, zwykłą większością głosów.

   

  • 22

   

  W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt. 2,3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali Członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.  W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

   

  • 23
  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, a także z tytułu wygrywanych konkursów i grantów.
  2. Sposób ustanawiania składek członkowskich określa Zarząd.
  3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
  4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
   oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
   albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
   są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  •  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

  • 24

   

  1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
  2. Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.